Publications

B01 B02 B03 ImparatorlugunBedelicon

Books:

İmparatorluğun Bedeli: Osmanlı’da Vergi, Siyaset ve Toplumsal Adalet, 1839-1908. İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2015.

– Cumhuriyet Türkiyesi’nde Sosyal Güvenlik ve Sosyal Politikalar. İstanbul: Tarih Vakfı / Emeklilik Gözetim Merkezi, 2006. PDF.

– Osmanlı İmparatorluğu’nda Sosyal Devlet, Siyaset,İktidar ve Meşruiyet, 1876-1914, İstanbul: İletişim Yayınları, 2002. (2nd edition 2004, 3rd edition 2008, 4th edition 2011). PDF.

Edited Books:

– (co edited with Noemi Levy and Alexandre Toumarkine) Jandarma ve Polis: Fransız ve Osmanlı Tarihçiliğine Çapraz Bakışlar. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2009. PDF.

Articles in English:

– “The Politics of Taxation and “the Armenian Question” during the Late Ottoman Empire (1876-1908)”,Comparative Studies in Society and History 54, no. 4 (2012): 770-97.  [SSCI]. PDF.

– “‘Beggars’ and ‘Vagrants’ in State Policy and Public Discourse During the Late Ottoman Empire: 1876-1914.” Middle Eastern Studies 45, no. 5 (2009): 783-801. [SSCI]PDF.

– “The Politics of Modern Welfare Institutions in the Late Ottoman Empire (1876-1909).” International Journal of Turcologia 3, no. 5 (2008): 42-62. PDF.

– “Policing the Countryside: Gendarmes of the Late-Nineteenth-Century Ottoman Empire (1876-1908).” International Journal of Middle East Studies 40, no. 1 (2008): 47-67. [SSCI]PDF.

– “Defining the Public Sphere during the Late Ottoman Empire: War, Mass Mobilization and the Young Turk Regime (1908-18).” Middle Eastern Studies 43, no. 5 (2007): 795-809. [SSCI]PDF.

– “Philanthropic Activity, Ottoman Patriotism and the Hamidian Regime, 1876-1909.” International Journal of Middle East Studies 37, no. 1 (2005): 59-81. [SSCI]. PDF.

– “Imperial Gifts and Sultanic Legitimation During the Reign of Sultan Abdulhamid II, 1876-1909” In Poverty and Charity in the Middle Eastern Contexts, edited by Mine Ener, Amy Singer and Michael Bonner: State University of New York Press, New York, 2003PDF.

– “From Asianism to Pan-Turkism: The Activities of Abdürreşid İbrahim in the Young Turk Era” in The Rising Sun and the Turkish Crescent-New Perspectives on the History of Japanese Turkish Relations, edited by Selçuk Esenbel & Inaba Chiharu: Boğaziçi University Press, 2003, İstanbul: 86-104. PDF.

– “The Bashkir Nationality Question and Zeki Velidi Togan in the Russian Revolution and the Civil War, 1917-1921,” Türklük Araştırmaları Dergisi, no. 11 (2002): 161-80PDF.

– “The Politics of Poor Relief in the Late Ottoman Empire: 1876-1914,” New Perspectives on Turkey, n.21, Fall 1999, pp.1-33. PDF.

– with Donald Quataert “The Eregli-Zonguldak Coal Mines: A Catalogue of Archival Documents,” Turkish Studies Association Bulletin, v.23, n.1, Spring 1999, pp.55-67. [A Turkish translation is in Tarih ve Toplum, v.31, n.181, January 1999, pp.11-18]PDF.

Articles in Turkish:

– “Tanzimat Devleti, Vergi Sistemi ve Toplumsal Adalet, 1839-1908.” Toplumsal Tarih, no. 252 (2014): 24-30. PDF.

– “Osmanlı Taşrasında Denetim: Son Dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda Jandarma (1876-1908).” In Tarihsel Perspektiften Türkiye’de Güvenlik Siyaseti, Ordu ve Devlet, edited by Evren Balta and İsmet Akça, 47-78. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010. PDF.

– “Abdülhamid Rejimi, Vergi Tahsildarlığı ve Siyaset, 1876-1908.” Doğu Batı, no. 52 (2010): 159-97PDF.

– “Osmanlı İmparatorluğu’nda Gelir Vergisi: 1903-1907 Tarihli Vergi-i Şahsi Uygulaması.” Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, no. 10 (2010): 43-80. PDF.

– “”Anadolu Islahatı,” “Ermeni Sorunu” ve Vergi Tahsildarlığı, 1895-1908.” Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, no. 9 (2009): 59-85. PDF.

– “İkinci Meşrutiyeti Hazırlayan Koşullar: Rumeli’de Vergi Tahsilatı ve Jandarma.” Toplumsal Tarih, no.183(2009): 46-50. PDF.

– “Tarihyazıcılığında Güvenlik Kurum ve Pratiklerine İlişkin Bir Değerlendirme.” In Asayiş: Fransız ve Türk Tarihyazımına Çapraz Bakışlar, edited by Noemi Levy, Nadir Özbek and Alexandre Toumarkine, 1-19. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2009. PDF.

– “Osmanlı İmparatorluğu’nda Dilencilere Yönelik Devlet Politikaları ve Kamusal Söylemin Değişimi.” In Bir Kent Sorunu Dilencilik: Sorunlar ve Çözüm Yolları, 17-44. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, 2009. PDF.

– “Refah Devletinin Krizi, Yeni Sosyal Politika Önerileri ve ‘Temel Gelir’ Üzerine Düşünceler.” Mesele Kitap Dergisi, no. 11 (2007): 43-46. PDF.

– “İmparatorluk Tartışmalarında Radikal Bir Açılım.” Virgül, no. 101 (2006): 14-16. PDF.

– “Osmanlı İmparatorluğu’nda ‘Sosyal Yardım’ Uygulamaları.” In Tanzimat: Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, edited by Mehmet Seyitdanlıoğlu and Halil İnalcık, 401-23. Ankara: Phoenix Yayınevi, 2006. (previously published in Toplum ve Bilim, Kış 1999/2000, pp.111-132).  PDF.

– “Osmanlı İmparatorluğu’nda İç Güvenlik, Siyaset ve Devlet, 1876-1909.” Türklük Araştırmaları Dergisi, no. 16 (2004): 59-95. PDF.

– “Modernite, Tarih ve İdeoloji: İkinci Abdülhamid Dönemi Tarihçiliği Üzerine Bir Değerlendirme.” Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, no. 3 (2004): 71-90. PDF.

– “Alternatif Tarih Tahayyülleri: Siyaset, İdeoloji ve Osmanlı-Türkiye Tarihi.” Toplum ve Bilim, no. 98 (2003): 234-54. PDF.

– “Kemalist Rejim ve Popülizmin Sınırları: Büyük Buhran ve Buğday Alım Politikaları, 1932-1937”, Toplum ve Bilim, n.96 (Bahar 2003). PDF.

– “Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Sosyal Devlet,” Toplum ve Bilim, n.92 (Bahar 2002): 7-33. PDF.

– “İkinci Meşrutiyet İstanbul’unda Tatar İslamcıları,” Müteferrika, no.21, Yaz 2002, pp.45-67. PDF.

– “Osmanlı İmparatorluğu’nda ‘Sosyal Yardım’ Uygulamaları, 1839-1918,” Toplum ve Bilim, Kış 1999/2000, pp.111-132. PDF.

– [Donald Quataert’a birikte]”Ereğli Kömür Madenleri,” Tarih ve Toplum, v.31, n.181, Ocak 1999, pp.11-18. PDF.

– “Vakıf Tarihi Çalışmaları Üzerine Notlar,” Tarih ve Toplum, v.32, n.187, July 1999, pp.60-62. PDF.

– “İkinci Meşrutiyet İstanbul’unda Serseriler ve Dilenciler,” Toplumsal Tarih, v.11, n.64, April 1999, pp.34-43. PDF.

– “İkinci Abdülhamid ve Kimsesiz Çocuklar: Darülhayr-i Ali,” Tarih ve Toplum, v.31, n.182, February 1999, pp.11-20. PDF.

– “Abdürreşid İbrahim,” Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, Yapı Kredi Yayınları, 1999, pp. 74-75. PDF.

– “Köylü Aşar Yükünden Kurtuldu,” Cumhuriyetin 57 Yılı, cilt 1, 1923-1953, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1998, p.46. PDF.

– “Doksan Yıllık Bir Hayır Kurumu: Topkapı Fukaraperver Cemiyeti,” Tarih ve Toplum, v.30, n.180, Aralık 1998, pp.4-10. PDF.

– “Zeki Velidi Togan ve ‘Türk Tarih Tezi’,” Toplumsal Tarih, v.8, n.45, Eylül 1997, pp.15-23. PDF.

– “Zeki Velidi Togan ve Milliyetler Sorunu: Küçük Baskurdistan’dan Büyük Türkistan’a,” Toplumsal Tarih, v.8, n.44, August 1997, pp.15-23. PDF.

– “Rus Dış Politikasında Yeni Yönelimler ve Türk Cumhuriyetleri”, Avrasya Dosyası, v.3, n.4, Kış 1996, pp.7-26. PDF.

– “Abdürreşid İbrahim ve İkinci Meşrutiyet Yılları: Tearüf-i Müslimin ve İslam Dünyası Dergileri”, Toplumsal Tarih, v.4, n.20, August 1995, pp.18-23. PDF.

– “Abdürreşid İbrahim: İslamcı Bir Eylem Adamı,” Toplumsal Tarih, v.4, n.19, July 1995, pp.7-12. PDF.

– “Hayat Tarih Mecmuası,” Tarih ve Toplum, n.103, July 1991, pp.53-56. PDF.

.