ATA 684, Spring 2018

ATA 684
Bahar 2018
MODERN TÜRKİYE TARİHİNİN KAYNAKLARI

Download syllabus in pdf format….

Course package

 

Çarşamba 10:00-13:00
Ofis saatleri: Çarşamba 14:00-16:00
e-mail: ozbekn@boun.edu.tr

DERS 684 KODLU OLMAKLA BİRLİKTE MASTER ÖĞRENCİLERİNİN İHTİYAÇLARI DA DİKKATE ALINARAK HAZIRLANMIŞTIR.

DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MATBU OSMANLICA OKUYABİLİYOR OLMALARI GEREKMEKTEDİR.

Dersin Amacı:

Bu derste son dönem Osmanlı tarihinin kaynakları incelenecektir. Dersin amacı son dönem Osmanlı tarihi kaynaklarını tanıtmak ve birincil kaynakların kullanımını teşvik etmektir. Dönem başında öncelikle tarih yazıcılığı, tarih yazımında kaynakların ontolojik statüsü vs gibi konularda teorik bir tartışma yürütülecektir.

Tarih yazımına ve kaynaklara ilişkin genel bir tartışma ardından ilk olarak son dönem vak’anüvîs tarihçileri üzerinde kısaca durulacak ve özellikle ondokuzuncu yüzyılın önemli devlet adamlarından Ahmed Cevdet Paşa’nın eserleri incelenecektir. Dersin önemli bir kısmı arşiv kaynaklarının tanıtılmasına ayrılmıştır. Ondokuzuncu yüzyıl öncesine ilişkin arşiv kaynakları kısaca tanıtıldıktan sonra esas olarak son dönem arşiv kaynakları (hatt-ı hümayunlar, iradeler, Yıldız Evrakı, Dahiliye Nezareti, Zabtiye Nezareti evrakları) üzerinde uzun boylu durulacak ve bizzat Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ne gidilip kataloglar taranarak küçük araştırma projeleri gerçekleştirilecektir. Arşiv kaynaklarının incelenmesi ardından eski harfli matbu eserler, süreli yayınlar, gazeteler, Tanzimat sonrası kanun ve nizamnameler, Meclis-i Mebusan Zabıt Cerideleri ve hatıralar üzerinde durulacak ve öğrencilerin yine bu kaynakları kullanarak küçük araştırma projeleri hazırlamaları istenecektir.

Teorik Okumalar:

Chandler, James K. , Arnold I. Davidson, Harry D.  Harootunian, and Arnold I. Davidson. “Editor’s Introduction.” In Questions of Evidence: Proof, Practice, and Persuasion across the Disciplines, 1-8. Chicago: University of Chicago Press, 1994.

Eley, Geoff. “Is All the World a Text? From Social History to the History of Society Two Decades Later.” In The Historic Turn in the Human Sciences, edited by Terence J. McDonald, 193-243. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1996.

Erdoğan, Necmi. “Devleti “İdare Etmek”: Maduniyet ve Düzenbazlık.” Toplum ve Bilim, no. 83 (1999/2000): 8-31.

Özbek, Nadir. “Alternatif Tarih Tahayyülleri: Siyaset, İdeoloji ve Osmanlı-Türkiye Tarihi.” Toplum ve Bilim, no. 98 (2003): 234-54.

Özbek, Nadir. “Modernite, Tarih ve İdeoloji: İkinci Abdülhamid Dönemi Tarihçiliği Üzerine Bir Değerlendirme.” Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, no. 3 (2004): 71-90.

Deringil, Selim. “The Study of the Armenian Crisis of the Late Ottoman Empire, or, “Seizing the Documnet by the Throat”.” New Perspectives on Turkey, no. 27 (2002): 35-59.

Osmanlı Tarihçiliği:

Faroqhi, Suraiya. Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir? Kaynaklara Giriş. (çeviren:Zeynep Altok). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2001.

Toledano, Ehud. “What Ottoman History and Ottomanist Historiography Are–Or, Rather, Are Not.” Middle East Studies 38, no. 2 (2002): 195-207.

Osmanlı İdari Tarih:

Akyıldız, Ali. Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform. İstanbul: Eren Yayınları, 1993.

Seyitdanlıoğlu, Mehmet. Tanzimat Devrinde Meclis-i Vâlâ (1838-1868). Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1994.

Shaw, Stanford J., and Ezel Kural Shaw. History of the Ottoman Empire Vol II 1808-1975. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.

Finkel, Caroline. Osman’s Dream: The Story of the Ottoman Empire, 1300-1923. London: John Murray, 2005.

Referans Kaynakları:

Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi. Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dökümantasyon Daire Başkanlığı, 2000.

Ziya, Ahmet, der. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Yasalarımız (1839-1923). Ankara: Danıştay Matbaası, 1990.